Strona pomocy > Dokumenty portalu > Regulamin strony

Regulamin strony

 • Regulamin portalu BUFOREK.PL


  § 1. buforek.pl jest zarządzany przez firmę SERINUS.PL sp. z o.o. w Tąpkowicach


  § 2. Oferta buforek.pl przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz dla osób prawnych. 


  § 3. Zamówienia dokonuje się poprzez wybranie lokalizacji w jakiem ma być zrealizowane zamówienie, określenie w koszyku produktów jakie mają zostać dostarczone czy to poprzez bezpośrednie wskazanie lub opisanie ich przy pomocy atrybutów.


  § 4. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na zawarcie umowy sprzedaży i na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia oraz obsługi klienta. Administratorem Danych Osobowych jest firma SERINUS.PL a Operatorem danych osobywch podmiot realizujący zamówienie wskazany przez zamawiającego. Dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.


  § 5. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić przez dostawcę, które wzbudzą wyraźne wątpliwości lub przy których formularz wypełniony będzie niewłaściwie, mogą nie zostać zrealizowane.


  § 6. Dostawa jest realizowana na zasadach określonych w zakładce warunki dostawy. Kupujący zobowiązuje się do odbioru towaru i uiszczenia zapłaty za otrzymany towar. Zgodnie z przepisem art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn.zm.) Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na adres Dostawcy realizującego zamówienie w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru. 

  Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy:
  DANE ADRESOWE DOSTAWCY


  Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od
  umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
  umowy dostawy następujących rzeczy(*) 
  umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
  – Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
  – Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
  – Adres konsumenta(-ów)
  – Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
  – Data

  (*) Niepotrzebne skreślić.

  Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy świeżych owoców, warzyw, nabiału, wędlin, mięsa i innych produktów o krótkiej trwałości. Zwrot towaru powinien nastąpić na adres Dostawcy umieszczony na stronie osobistej dostawcy, który realizował zamówienie, w ciągu 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot towaru odbywa się na koszt Kupującego.


  § 7. Płatność za zamówione towary odbywa się gotówką w formie elektronicznej (kartą) jeśli dostawca obsługuje taki rodzaj płatności.


  § 8. Ceny towarów wyrażone są w złotówkach i zawierają podatek VAT.


  § 9. Dostawcy dokładają wszelkich starań, żeby wszystkie dostarczone produkty były pełnowartościowe i nie posiadały wad. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń do jakości produktu, prosimy o złożenie reklamacji. Reklamacje przyjmowane są przez formularz, dostępny w zakładce reklamacje.
  Jeśli zaproponowana w odpowiedzi na reklamację rekompensata nie spełni Państwa oczekiwań, istnieje możliwość polubownego rozstrzygnięcia sprawy.


  § 10. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. Nr 22 poz. 271.